Đại lý Micro Detectors Vietnam,Micro Detectors Vietnam,,Micro Detectors

ANS hiện tại là đại lý của Micro Detectors tại Việt Nam , mọi nhu cầu về sản phẩm Micro Detectors  Quý khách hàng vui long liên hệ với chúng tôi để được tư vấn

M18 d.c. 3/4 wires axial optics photoelectric sensors   
 
     
SS0/0N-0A B.G.S. 50 mm NPN L/D plast. cable  
SS0/0N-0E B.G.S. 50 mm NPN L/D plast. M12 plug  
SS0/0N-1A B.G.S. 50 mm NPN L/D metal cable  
SS0/0N-1E B.G.S. 50 mm NPN L/D metal M12 plug  
SS0/0P-0A B.G.S. 50 mm PNP L/D plast. cable  
SS0/0P-0E B.G.S. 50 mm PNP L/D plast. M12 plug  
SS0/0P-1A B.G.S. 50 mm PNP L/D metal cable  
SS0/0P-1E B.G.S. 50 mm PNP L/D metal M12 plug  
SS0/LP-0E B.G.S. 50 mm PNP Lon plast. M12 plug  
SS0/LP-1E B.G.S. 50 mm PNP Lon metal M12 plug  
     
SS1/0N-0A B.G.S. 100 mm NPN L/D plast. cable  
SS1/0N-0E B.G.S. 100 mm NPN L/D plast. M12 plug  
SS1/0N-1A B.G.S. 100 mm NPN L/D metal cable  
SS1/0N-1E B.G.S. 100 mm NPN L/D metal M12 plug  
SS1/0P-0A B.G.S. 100 mm PNP L/D plast. cable  
SS1/0P-0E B.G.S. 100 mm PNP L/D plast. M12 plug  
SS1/0P-1A B.G.S. 100 mm PNP L/D metal cable  
SS1/0P-1E B.G.S. 100 mm PNP L/D metal M12 plug  
SS1/LP-0E B.G.S. 100 mm PNP Lon plast. M12 plug  
SS1/LP-1E B.G.S. 100 mm PNP Lon metal M12 plug  
     
SST/0P-1A B.G.S. Focalizer PNP L/D metal cable  
SST/0P-1E B.G.S. Focalizer PNP L/D metal M12 plug  
SST/0N-1A B.G.S. Focalizer NPN L/D metal cable  
SST/0N-1E B.G.S. Focalizer NPN L/D metal M12 plug  
     
STF-12 Focalizer 12 mm for SST  
STF-25 Focalizer 25 mm for SST   
     
SS2/0N-0A Energ. 100 mm NPN L/D plast. cable  
SS2/0N-0E Energ. 100 mm NPN L/D plast. M12 plug  
SS2/0N-1A Energ. 100 mm NPN L/D metal cable  
SS2/0N-1E Energ. 100 mm NPN L/D metal M12 plug  
SS2/0P-0A Energ. 100 mm PNP L/D plast. cable  
SS2/0P-0E Energ. 100 mm PNP L/D plast. M12 plug  
SS2/0P-1A Energ. 100 mm PNP L/D metal cable  
SS2/0P-1E Energ. 100 mm PNP L/D metal M12 plug  
SS2/LP-0E Energ. 100 mm PNP Lon plast. M12 plug  
SS2/LP-1E Energ. 100 mm PNP Lon metal M12 plug  
SS2/LP-1A Energ. 100 mm PNP Lon metal cable  
SS2/LN-0A Energ. 100 mm NPN Lon plast. cable  
SS2/LN-0E Energ. 100 mm NPN Lon plast. M12 plug  
SS2/LN-1A Energ. 100 mm NPN Lon metal cable  
SS2/LN-1E Energ. 100 mm NPN Lon metal M12 plug  
SS2/LP-0A Energ. 100 mm PNP Lon plast. cable  
     
SS7/0N-0A Energ. 400 mm NPN L/D plast. with adj. cable  
SS7/0N-0E Energ. 400 mm NPN L/D plast. with adj. M12 plug  
SS7/0N-1A Energ. 400 mm NPN L/D met. with adj. cable  
SS7/0N-1E Energ. 400 mm NPN L/D met. with adj. M12 plug  
SS7/0P-0A Energ. 400 mm PNP L/D plast. with adj. cable  
SS7/0P-0E Energ. 400 mm PNP L/D plast. with adj. M12 plug  
SS7/0P-1A Energ. 400 mm PNP L/D met. with adj. cable  
SS7/0P-1E Energ. 400 mm PNP L/D met. with adj. M12 plug  
SS7/LP-0E Energ. 400 mm PNP Lon plast. with adj. M12 plug  
SS7/LP-1E Energ. 400 mm PNP Lon met. with adj. M12 plug  
     
SSC/0N-0A Reflector 4 m NPN L/D plast. cable  
SSC/0N-0E Reflector 4 m NPN L/D plast. M12 plug  
SSC/0N-1A Reflector 4 m NPN L/D met. cable  
SSC/0N-1E Reflector 4 m NPN L/D met. M12 plug  
SSC/0P-0A Reflector 4 m PNP L/D plast. cable  
SSC/0P-0E Reflector 4 m PNP L/D plast. M12 plug  
SSC/0P-1A Reflector 4 m PNP L/D met. cable  
SSC/0P-1E Reflector 4 m PNP L/D met. M12 plug  
SSC/DN-0E Reflector 4 m NPN Don plast. M12 plug  
SSC/DN-1E Reflector 4 m NPN Don met. M12 plug  
SSC/0P-0E3X Reflector 4 m with adj. PNP L/D plast. M12 plug  
SSC/0P-1E3X Cat.Pol. 3 m with adj. PNP L/D met. M12 plug  
SSC/DP-0E Reflector 4 m PNP Don plast. M12 plug  
SSC/DP-1E Reflector 4 m PNP Don met. M12 plug  
SSC/LP-0E Reflector 4 m PNP Lon plast. M12 plug  
     
SSP/0N-0A Cat.Pol. 3 m NPN L/D plast. cable  
SSP/0N-0E Cat.Pol. 3 m NPN L/D plast. M12 plug  
SSP/0N-1A Cat.Pol. 3 m NPN L/D metal cable  
SSP/0N-1E Cat.Pol. 3 m NPN L/D metal M12 plug  
SSP/0P-0A Cat.Pol. 3 m PNP L/D plast. cable  
SSP/0P-0E Cat.Pol. 3 m PNP L/D plast. M12 plug  
SSP/0P-1A Cat.Pol. 3 m PNP L/D metal cable  
SSP/0P-1E Cat.Pol. 3 m PNP L/D metal M12 plug  
SSP/0P-0E3X Cat.Pol. 3 m with adj. PNP L/D plast. M12 plug  
SSP/0P-1E3X Cat.Pol. 3 m with adj. PNP L/D metal M12 plug  
     
SSH/00-0A Emitter 14 m plast. cable  
SSH/00-0E Emitter 14 m plast. M12 plug  
SSH/00-1A Emitter 14 m metal cable  
SSH/00-1E Emitter 14 m metal M12 plug  
SSH/X0-0A Emitter 14 m Check plast. cable  
SSH/X0-0E Emitter 14 m Check plast. M12 plug  
SSH/X0-1A Emitter 14 m Check metal cable  
SSH/X0-1E Emitter 14 m Check metal M12 plug  
     
SSZ/0N-0A Receiver 14 m NPN L/D plast. cable  
SSZ/0N-0E Receiver 14 m NPN L/D plast. M12 plug  
SSZ/0N-1A Receiver 14 m NPN L/D metal cable  
SSZ/0N-1E Receiver 14 m NPN L/D metal M12 plug  
SSZ/0P-0A Receiver 14 m PNP L/D plast. cable  
SSZ/0P-0E Receiver 14 m PNP L/D plast. M12 plug  
SSZ/0P-1A Receiver 14 m PNP L/D metal cable  
SSZ/0P-1E Receiver 14 m PNP L/D metal M12 plug  
     
SSD/0N-0A Receiver 14 m with adj. NPN L/D plast. cable  
SSD/0N-0E Receiver 14 m with adj. NPN L/D plast. M12 plug  
SSD/0N-1A Receiver 14 m with adj. NPN L/D metal cable  
SSD/0N-1E Receiver 14 m with adj. NPN L/D metal M12 plug  
SSD/0P-0A Receiver 14 m with adj. PNP L/D plast. cable  
SSD/0P-0E Receiver 14 m with adj. PNP L/D plast. M12 plug  
SSD/0P-1A Receiver 14 m with adj. PNP L/D metal cable  
SSD/0P-1E Receiver 14 m with adj. PNP L/D metal M12 plug  
     
SSU/00-0A Emitter red light reduced beam  
SSU/00-0E Emitter red light reduced beam  
SSU/00-1A Emitter red light reduced beam  
SSU/00-1H Emitter red light reduced beam  
     
SSG/AP-0A Receiver 8 m NO/PNP cable plast.  
SSG/AP-0E Receiver 8 m NO/PNP M12 plug plast.  
SSG/AP-1A Receiver 8 m NO/PNP cable metal   
SSG/AP-1H Receiver 8 m NO/PNP M12 plug metal   
     
SSV/AP-0A Receiver 3 m NO/PNP cable plast.  
SSV/AP-0E Receiver 3 m NO/PNP M12 plug plast.  
SSV/AP-1A Receiver 3 m NO/PNP cable metal   
SSV/AP-1H Receiver 3 m NO/PNP M12 plug metal   
     
M18 d.c. photoelectric sensors for optic fibres  
 
     
SSF/0N-0A NPN L/D Teach-in plast. cable  
SSF/0N-0E NPN L/D Teach-in plast. M12 plug  
SSF/0N-1A NPN L/D Teach-in metal cable  
SSF/0N-1E NPN L/D Teach-in metal M12 plug  
SSF/0P-0A PNP L/D Teach-in plast. cable  
SSF/0P-0E PNP L/D Teach-in plast. M12 plug  
SSF/0P-1A PNP L/D Teach-in metal cable  
SSF/0P-1E PNP L/D Teach-in metal M12 plug  
     
M18 d.c.. 3/4 wires radial pipe optic 90° photoelectric sensors   
 
     
SPH/00-0A Emitter 14 m plast. cable  
SPH/00-0E Emitter 14 m plast. M12 plug  
SPH/00-1A Emitter 14 m metal cable  
SPH/00-1E Emitter 14 m metal M12 plug  
     
SPZ/0N-0E Receiver 14 m NPN L/D plast. M12 plug  
SPZ/0P-0A Receiver 14 m PNP L/D plast. cable  
SPZ/0P-0E Receiver 14 m PNP L/D plast. M12 plug  
SPZ/0P-1A Receiver 14 m PNP L/D metal cable  
SPZ/0P-1E Receiver 14 m PNP L/D metal M12 plug  
     
SPD/0P-0A Receiver 14 m with adj. PNP L/D plast. cable  
SPD/0P-0E Receiver 14 m with adj. PNP L/D plast. M12 plug  
SPD/0P-1A Receiver 14 m with adj. PNP L/D metal cable  
SPD/0P-1E Receiver 14 m with adj. PNP L/D metal M12 plug  
     
SPU/00-0E Emitter red light reduced beam  
SPG/AP-0E Receiver 8 m NO/PNP M12 plug plast.   
SPG/CP-0E Receiver 8 m NC/PNP M12 plug plast.  
     
M18 d.c.. axial optic interface DECOUT photoelectric sensors   
 
     
MS0/00-0A B.G.S. 50 mm plast. axial cable  
MS0/00-0E B.G.S. 50 mm plast. M12 plug   
MS0/00-1A B.G.S. 50 mm metal axial cable  
MS0/00-1H B.G.S. 50 mm metal M12 plug   
MS0/00-1E B.G.S. 50 mm metal. M12 plug   
     
MS1/00-0A B.G.S. 100 mm plast. axial cable  
MS1/00-0E B.G.S. 100 mm plast. M12 plug  
MS1/00-1A B.G.S. 100 mm metal axial cable   
MS1/00-1H B.G.S. 100 mm metal M12 plug   
MS1/00-1E B.G.S. 100 mm metal. M12 plug   
     
MST/00-1A B.G.S. Focalizer DECOUT metal cable  
MST/00-1H B.G.S. Focalizer DECOUT metal M12 plug  
MST/00-1E B.G.S. Focalizer DECOUT metal. M12 plug  
     
STF-12 Focalizer 12 mm for SST  
STF-25 Focalizer 25 mm for SST   
     
MS2/00-0A Energ. 100 mm plast. axial cable  
MS2/00-0E Energ. 100 mm plast. M12 plug  
MS2/00-1A Energ. 100 mm metal axial cable   
MS2/00-1H Energ. 100 mm metal M12 plug   
MS2/00-1E Energ. 100 mm metal. M12 plug   
     
MS4/00-0A Energ. 200 mm plast. axial cable  
MS4/00-0E Energ. 200 mm plast. M12 plug   
MS4/00-1A Energ. 200 mm metal axial cable   
MS4/00-1H Energ. 200 mm metal M12 plug  
MS4/00-1E Energ. 200 mm metal. M12 plug  
MS4/00-0K Energ. 200 mm plast. M12 plug 90°  
     
MS6/00-0A Energ. 400 mm plast. axial cable  
MS6/00-0E Energ. 400 mm plast. M12 plug   
MS6/00-1A Energ. 400 mm metal axial cable  
MS6/00-1H Energ. 400 mm metal M12 plug   
MS6/00-1E Energ. 400 mm metal. M12 plug   
     
MSC/00-0A Reflector 4 m plast. axial cable  
MSC/00-0C Reflector 4 m plast. cable 90°  
MSC/00-0E Reflector 4 m plast. M12 plug   
MSC/00-1A Reflector 4 m metal axial cable  
MSC/00-1H Reflector 4 m metal M12 plug   
MSC/00-1E Reflector 4 m metal. M13 plug  
     
MSD/00-0A Receiver 32 m plast. axial cable  
MSD/00-0E Receiver 32 m plast. M12 plug   
MSD/00-1A Receiver 32 m metal axial cable  
MSD/00-1H Receiver 32 m metal M12 plug   
MSD/00-1E Receiver 32 m metal. M13 plug  
MSD/00-0C Receiver 32 m plast. cable 90°   
MSD/00-0K Receiver 32 m plast. M12 plug 90°  
MSD/00-1C Receiver 32 m metal cable 90°   
MSD/00-1K Receiver 32 m metal M12 plug 90°  
     
MSE/00-0A Emitter plast. axial cable  
MSE/00-0E Emitter plast. M12 plug  
MSE/00-1A Emitter metal axial cable  
MSE/00-1H Emitter metal M12 plug  
MSE/00-0C Emitter plast. cable 90°  
MSE/00-0K Emitter plast. M12 plug 90°  
MSE/00-1C Emitter metal cable 90°   
MSE/00-1K Emitter metal M12 plug 90°  
MSE/X0-0E Emitter plast. M12 plug C/CHECK  
MSE/X0-1H Emitter metal M12 plug C/CHECK  
     
MSP/00-0A Cat. Pol. 3 m plast. axial cable  
MSP/00-0E Cat. Pol. 3 m plast. M12 plug   
MSP/00-1A Cat. Pol. 3 m metal axial cable  
MSP/00-1H Cat. Pol. 3 m metal M12 plug   
MSP/00-1E Cat. Pol. 3 m metal. M12 plug   
     
MSR/00-0A Receiver 16 m plast. axial cable  
MSR/00-0E Receiver 16 m plast. M12 plug  
MSR/00-1A Receiver 16 m metal axial cable  
MSR/00-1H Receiver 16 m metal M12 plug   
MSR/00-1E Receiver 16 m metal M12 plug   
MSR/00-0C Receiver 16 m plast. cable 90°   
MSR/00-0K Receiver 16 m plast. M12 plug 90°  
     
M18 d.c. pipe optic 90° interface DECOUT photoelectric sensors  
 
     
MP0/00-0E B.G.S. 50 mm plast. M12 plug  
MP0/00-1E B.G.S. 50 mm metal. M12 plug   
MP0/00-1H B.G.S. 50 mm metal M12 plug   
MP0/00-0A B.G.S. 50 mm plast. axial cable  
MP0/00-1A B.G.S. 50 mm metal axial cable   
     
MP1/00-0A B.G.S. 100 mm plast. axial cable  
MP1/00-0E B.G.S. 100 mm plast. M12 plug  
MP1/00-1A B.G.S. 100 mm metal axial cable  
MP1/00-1H B.G.S. 100 mm metal M12 plug  
MP1/00-1E B.G.S 100 mm metal. M12 plug  
     
MPC/00-0A Reflector 4 m plast. axial cable  
MPC/00-0E Reflector 4 m plast. plug  
MPC/00-1A Reflector 4 m metal axial cable  
MPC/00-1H Reflector 4 m metal plug  
MPC/00-1E Reflector 4 m metal plug  
     
MPE/X0-1H Emitter metal plug  
MPE/00-0A Emitter plast. axial cable  
MPE/00-0E Emitter plast. plug  
MPE/00-1A Emitter metal axial cable  
MPE/00-1H Emitter metal plug  
     
MPR/00-0A Receiver 16 m plast. axial cable  
MPR/00-0E Receiver 16 m plast. plug  
MPR/00-1A Receiver 16 m metal axial cable  
MPR/00-1H Receiver 16 m metal plug  
MPR/00-1E Receiver 16 m metal plug  
     
M18 d.c.. 4 wires with high performances photoelectric sensors  
 
     
SA2/0N-0C Energ. 150 mm NPN plast. cable 90°  
SA2/0N-0K Energ. 150 mm NPN plast. M12 plug 90°  
SA2/0N-1C Energ. 150 mm NPN met. cable 90°  
SA2/0N-1K Energ. 150 mm NPN met. M12 plug 90°  
SA2/0P-0C Energ. 150 mm PNP plast. cable 90°   
SA2/0P-0K Energ. 150 mm PNP plast. M12 plug 90°   
SA2/0P-1C Energ. 150 mm PNP met. cable 90°  
SA2/0P-1K Energ. 150 mm PNP met. M12 plug 90°  
     
SA6/0N-0C Energ. 400 mm NPN plast. cable 90°  
SA6/0N-0K Energ. 400 mm NPN plast. M12 plug 90°  
SA6/0N-1C Energ. 400 mm NPN met. cable 90°   
SA6/0N-1K Energ. 400 mm NPN met.M12 plug 90°  
SA6/0P-0C Energ. 400 mm PNP plast. cable 90°  
SA6/0P-0K Energ. 400 mm PNP plast. M12 plug 90°   
SA6/0P-1C Energ. 400 mm PNP met. cable 90°  
SA6/0P-1K Energ. 400 mm PNP met. M12 plug 90°  
     
SA8/0N-0C Energ. 1000 mm NPN plast. cable 90°  
SA8/0N-0K Energ. 1000 mm NPN plast. M12 plug 90°   
SA8/0N-1C Energ. 1000 mm NPN met. cable 90°  
SA8/0N-1K Energ. 1000 mm NPN met. M12 plug 90°  
SA8/0P-0C Energ. 1000 mm PNP plast. cable 90°  
SA8/0P-0K Energ. 1000 mm PNP plast. M12 plug 90°  
SA8/0P-1C Energ. 1000 mm PNP met. cable 90°  
SA8/0P-1K Energ. 1000 mm PNP met. M12 plug 90°  
     
SAC/0N-0C Reflector 6 m NPN plast. cable 90°  
SAC/0N-0K Reflector 6 m NPN plast. M12 plug 90°  
SAC/0N-1C Reflector 6 m NPN met. cable 90°   
SAC/0N-1K Reflector 6 m NPN met. M12 plug 90°  
SAC/0P-0C Reflector 6 m PNP plast. cable 90°  
SAC/0P-0K Reflector 6 m PNP plast. M12 plug 90°  
SAC/0P-1C Reflector 6 m PNP met. cable 90°  
SAC/0P-1K Reflector 6 m PNP met. M12 plug 90°   
     
SAP/0N-0C Cat. Pol. 3 m NPN plast. cable 90°  
SAP/0N-0K Cat. Pol. 3 m NPN plast. M12 plug 90°  
SAP/0N-1C Cat. Pol. 3 m NPN met. cable 90°   
SAP/0N-1K Cat. Pol. 3 m NPN met. M12 plug 90°  
SAP/0P-0C Cat. Pol. 3 m PNP plast. cable 90°  
SAP/0P-0K Cat. Pol. 3 m PNP plast. M12 plug 90°  
SAP/0P-1C Cat. Pol. 3 m PNP met. cable 90°  
SAP/0P-1K Cat. Pol. 3 m PNP met. M12 plug 90°  
     
SAT/0N-0C Energ. Focalizer NPN plast. cable 90°  
SAT/0N-0K Energ. Focalizer NPN plast. M12 plug 90°  
SAT/0N-1C Energ. Focalizer NPN metal cable 90°  
SAT/0N-1K Energ. Focalizer NPN metal M12 plug90°  
SAT/0P-1K Energ. Focalizer PNP metal M12 plug 90°   
SAT/0P-0C Energ. Focalizer PNP plast. cable 90°  
SAT/0P-0K Energ. Focalizer PNP plast. M12 plug 90°   
SAT/0P-1C Energ. Focalizer PNP metal cable 90°  
     
STF-12 Focalizer 12 mm for SST  
STF-25 Focalizer 25 mm for SST   
STF-50 Focalizzatore 50 mm per SAT   
     
M18 d.c. 3/4 wires axial & radial optics photoelectric sensors  
 
     
FAR2/BN-0A Axial Energ. 100 mm NPN Q/QN plast. cable  
FAR2/BP-0A Axial Energ. 100 mm PNP Q/QN plast. cable  
FAR2/BN-0E Axial Energ. 100 mm NPN Q/QN plast. M12 plug  
FAR2/BP-0E Axial Energ. 100 mm PNP Q/QN plast. M12 plug  
FAR2/BN-1A Axial Energ. 100 mm NPN Q/QN metal cable  
FAR2/BP-1A Axial Energ. 100 mm PNP Q/QN metal cable  
FAR2/BN-1E Axial Energ. 100 mm NPN Q/QN metal M12 plug  
FAR2/BP-1E Axial Energ. 100 mm PNP Q/QN metal M12 plug  
FAR2/BN-2A Rad. Energ. 100 mm NPN Q/QN plast. cable  
FAR2/BP-2A Rad. Energ. 100 mm PNP Q/QN plast. cable  
FAR2/BN-2E Rad. Energ. 100 mm NPN Q/QN plast. M12 plug  
FAR2/BP-2E Rad. Energ. 100 mm PNP Q/QN plast. M12 plug  
FAR2/BN-3A Rad. Energ. 100 mm NPN Q/QN metal cable  
FAR2/BP-3A Rad. Energ. 100 mm PNP Q/QN metal cable  
FAR2/BN-3E Rad. Energ. 100 mm NPN Q/QN metal M12 plug  
FAR2/BP-3E Rad. Energ. 100 mm PNP Q/QN metal M12 plug  
     
FAR3/BN-0A Axial Energ. 100 mm with adj. NPN Q/QN plast. cable  
FAR3/BP-0A Axial Energ. 100 mm with adj. PNP Q/QN plast. cable  
FAR3/BN-0E Axial Energ. 100 mm with adj. NPN Q/QN plast. M12 plug  
FAR3/BP-0E Axial Energ. 100 mm with adj. PNP Q/QN plast. M12 plug  
FAR3/BN-1A Axial Energ. 100 mm with adj. NPN Q/QN metal cable  
FAR3/BP-1A Axial Energ. 100 mm with adj. PNP Q/QN metal cable  
FAR3/BN-1E Axial Energ. 100 mm with adj. NPN Q/QN metal M12 plug  
FAR3/BP-1E Axial Energ. 100 mm with adj. PNP Q/QN metal M12 plug  
FAR3/BN-2A Rad. Energ. 100 mm with adj. NPN Q/QN plast. cable  
FAR3/BP-2A Rad. Energ. 100 mm with adj. PNP Q/QN plast. cable  
FAR3/BN-2E Rad. Energ. 100 mm with adj. NPN Q/QN plast. M12 plug  
FAR3/BP-2E Rad. Energ. 100 mm with adj. PNP Q/QN plast. M12 plug  
FAR3/BN-3A Rad. Energ. 100 mm with adj. NPN Q/QN metal cable  
FAR3/BP-3A Rad. Energ. 100 mm with adj. PNP Q/QN metal cable  
FAR3/BN-3E Rad. Energ. 100 mm with adj. NPN Q/QN metal M12 plug  
FAR3/BP-3E Rad. Energ. 100 mm with adj. PNP Q/QN metal M12 plug  
     
FAI4/BN-0A Axial Energ. 200 mm with adj. NPN Q/QN plast. cable  
FAI4/BP-0A Axial Energ. 200 mm with adj. PNP Q/QN plast. cable  
FAI4/BN-0E Axial Energ. 200 mm with adj. NPN Q/QN plast. M12 plug  
FAI4/BP-0E Axial Energ. 200 mm with adj. PNP Q/QN plast. M12 plug  
FAI4/BN-1A Axial Energ. 200 mm with adj. NPN Q/QN metal cable  
FAI4/BP-1A Axial Energ. 200 mm with adj. PNP Q/QN metal cable  
FAI4/BN-1E Axial Energ. 200 mm with adj. NPN Q/QN metal M12 plug  
FAI4/BP-1E Axial Energ. 200 mm with adj. PNP Q/QN metal M12 plug  
FAI4/BN-2A Rad. Energ. 200 mm with adj. NPN Q/QN plast. cable  
FAI4/BP-2A Rad. Energ. 200 mm with adj. PNP Q/QN plast. cable  
FAI4/BN-2E Rad. Energ. 200 mm with adj. NPN Q/QN plast. M12 plug  
FAI4/BP-2E Rad. Energ. 200 mm with adj. PNP Q/QN plast. M12 plug  
FAI4/BN-3A Rad. Energ. 200 mm with adj. NPN Q/QN metal cable  
FAI4/BP-3A Rad. Energ. 200 mm with adj. PNP Q/QN metal cable  
FAI4/BN-3E Rad. Energ. 200 mm with adj. NPN Q/QN metal M12 plug  
FAI4/BP-3E Rad. Energ. 200 mm with adj. PNP Q/QN metal M12 plug  
     
FAI5/BN-0A Axial Energ. 200 mm NPN Q/QN plast. cable  
FAI5/BP-0A Axial Energ. 200 mm PNP Q/QN plast. cable  
FAI5/BN-0E Axial Energ. 200 mm NPN Q/QN plast. M12 plug  
FAI5/BP-0E Axial Energ. 200 mm PNP Q/QN plast. M12 plug  
FAI5/BN-1A Axial Energ. 200 mm NPN Q/QN metal cable  
FAI5/BP-1A Axial Energ. 200 mm PNP Q/QN metal cable  
FAI5/BN-1E Axial Energ. 200 mm NPN Q/QN metal M12 plug  
FAI5/BP-1E Axial Energ. 200 mm PNP Q/QN metal M12 plug  
FAI5/BN-2A Rad. Energ. 200 mm NPN Q/QN plast. cable  
FAI5/BP-2A Rad. Energ. 200 mm PNP Q/QN plast. cable  
FAI5/BN-2E Rad. Energ. 200 mm NPN Q/QN plast. M12 plug  
FAI5/BP-2E Rad. Energ. 200 mm PNP Q/QN plast. M12 plug  
FAI5/BN-3A Rad. Energ. 200 mm NPN Q/QN metal cable  
FAI5/BP-3A Rad. Energ. 200 mm PNP Q/QN metal cable  
FAI5/BN-3E Rad. Energ. 200 mm NPN Q/QN metal M12 plug  
FAI5/BP-3E Rad. Energ. 200 mm PNP Q/QN metal M12 plug  
     
FAI6/BN-0A Axial Energ. 400 mm NPN Q/QN plast. cable  
FAI6/BP-0A Axial Energ. 400 mm PNP Q/QN plast. cable  
FAI6/BN-0E Axial Energ. 400 mm NPN Q/QN plast. M12 plug  
FAI6/BP-0E Axial Energ. 400 mm PNP Q/QN plast. M12 plug  
FAI6/BN-1A Axial Energ. 400 mm NPN Q/QN metal cable  
FAI6/BP-1A Axial Energ. 400 mm PNP Q/QN metal cable  
FAI6/BN-1E Axial Energ. 400 mm NPN Q/QN metal M12 plug  
FAI6/BP-1E Axial Energ. 400 mm PNP Q/QN metal M12 plug  
FAI6/BN-2A Rad. Energ. 400 mm NPN Q/QN plast. cable  
FAI6/BP-2A Rad. Energ. 400 mm PNP Q/QN plast. cable  
FAI6/BN-2E Rad. Energ. 400 mm NPN Q/QN plast. M12 plug  
FAI6/BP-2E Rad. Energ. 400 mm PNP Q/QN plast. M12 plug  
FAI6/BN-3A Rad. Energ. 400 mm NPN Q/QN metal cable  
FAI6/BP-3A Rad. Energ. 400 mm PNP Q/QN metal cable  
FAI6/BN-3E Rad. Energ. 400 mm NPN Q/QN metal M12 plug  
FAI6/BP-3E Rad. Energ. 400 mm PNP Q/QN metal M12 plug  
     
FAI7/BN-0A Axial Energ. 400 mm with adj. NPN Q/QN plast. cable  
FAI7/BP-0A Axial Energ. 400 mm with adj. PNP Q/QN plast. cable  
FAI7/BN-0E Axial Energ. 400 mm with adj. NPN Q/QN plast. M12 plug  
FAI7/BP-0E Axial Energ. 400 mm with adj. PNP Q/QN plast. M12 plug  
FAI7/BN-1A Axial Energ. 400 mm with adj. NPN Q/QN metal cable  
FAI7/BP-1A Axial Energ. 400 mm with adj. PNP Q/QN metal cable  
FAI7/BN-1E Axial Energ. 400 mm with adj. NPN Q/QN metal M12 plug  
FAI7/BP-1E Axial Energ. 400 mm with adj. PNP Q/QN metal M12 plug  
FAI7/BN-2A Rad. Energ. 400 mm with adj. NPN Q/QN plast. cable  
FAI7/BP-2A Rad. Energ. 400 mm with adj. PNP Q/QN plast. cable  
FAI7/BN-2E Rad. Energ. 400 mm with adj. NPN Q/QN plast. M12 plug  
FAI7/BP-2E Rad. Energ. 400 mm with adj. PNP Q/QN plast. M12 plug  
FAI7/BN-3A Rad. Energ. 400 mm with adj. NPN Q/QN metal cable  
FAI7/BP-3A Rad. Energ. 400 mm with adj. PNP Q/QN metal cable  
FAI7/BN-3E Rad. Energ. 400 mm with adj. NPN Q/QN metal M12 plug  
FAI7/BP-3E Rad. Energ. 400 mm with adj. PNP Q/QN metal M12 plug  
     
FAI8/BN-0A Axial Energ. 1000 mm with adj. NPN Q/QN plast. cable  
FAI8/BP-0A Axial Energ. 1000 mm with adj. PNP Q/QN plast. cable  
FAI8/BN-0E Axial Energ. 1000 mm with adj. NPN Q/QN plast. M12 plug  
FAI8/BP-0E Axial Energ. 1000 mm with adj. PNP Q/QN plast. M12 plug  
FAI8/BN-1A Axial Energ. 1000 mm with adj. NPN Q/QN metal cable  
FAI8/BP-1A Axial Energ. 1000 mm with adj. PNP Q/QN metal cable  
FAI8/BN-1E Axial Energ. 1000 mm with adj. NPN Q/QN metal M12 plug  
FAI8/BP-1E Axial Energ. 1000 mm with adj. PNP Q/QN metal M12 plug  
FAI8/BN-2A Rad. Energ. 800 mm with adj. NPN Q/QN plast. cable  
FAI8/BP-2A Rad. Energ. 800 mm with adj. PNP Q/QN plast. cable  
FAI8/BN-2E Rad. Energ. 800 mm with adj. NPN Q/QN plast. M12 plug  
FAI8/BP-2E Rad. Energ. 800 mm with adj. PNP Q/QN plast. M12 plug  
FAI8/BN-3A Rad. Energ. 800 mm with adj. NPN Q/QN metal cable  
FAI8/BP-3A Rad. Energ. 800 mm with adj. PNP Q/QN metal cable  
FAI8/BN-3E Rad. Energ. 800 mm with adj. NPN Q/QN metal M12 plug  
FAI8/BP-3E Rad. Energ. 800 mm with adj. PNP Q/QN metal M12 plug  
     
FAI9/BN-0A Axial Energ. 1000 mm NPN Q/QN plast. cable  
FAI9/BP-0A Axial Energ. 1000 mm PNP Q/QN plast. cable  
FAI9/BN-0E Axial Energ. 1000 mm NPN Q/QN plast. M12 plug  
FAI9/BP-0E Axial Energ. 1000 mm PNP Q/QN plast. M12 plug  
FAI9/BN-1A Axial Energ. 1000 mm NPN Q/QN metal cable  
FAI9/BP-1A Axial Energ. 1000 mm PNP Q/QN metal cable  
FAI9/BN-1E Axial Energ. 1000 mm NPN Q/QN metal M12 plug  
FAI9/BP-1E Axial Energ. 1000 mm PNP Q/QN metal M12 plug  
FAI9/BN-2A Rad. Energ. 800 mm NPN Q/QN plast. cable  
FAI9/BP-2A Rad. Energ. 800 mm PNP Q/QN plast. cable  
FAI9/BN-2E Rad. Energ. 800 mm NPN Q/QN plast. M12 plug  
FAI9/BP-2E Rad. Energ. 800 mm PNP Q/QN plast. M12 plug  
FAI9/BN-3A Rad. Energ. 800 mm NPN Q/QN metal cable  
FAI9/BP-3A Rad. Energ. 800 mm PNP Q/QN metal cable  
FAI9/BN-3E Rad. Energ. 800 mm NPN Q/QN metal M12 plug  
FAI9/BP-3E Rad. Energ. 800 mm PNP Q/QN metal M12 plug  
     
FAIC/BN-0A Axial Reflector 4 m NPN Q/QN plast. cable  
FAIC/BP-0A Axial Reflector 4 m PNP Q/QN plast. cable  
FAIC/BN-0E Axial Reflector 4 m NPN Q/QN plast. M12 plug  
FAIC/BP-0E Axial Reflector 4 m PNP Q/QN plast. M12 plug  
FAIC/BN-1A Axial Reflector 4 m NPN Q/QN metal cable  
FAIC/BP-1A Axial Reflector 4 m PNP Q/QN metal cable  
FAIC/BN-1E Axial Reflector 4 m NPN Q/QN metal M12 plug  
FAIC/BP-1E Axial Reflector 4 m PNP Q/QN metal M12 plug  
FAIC/BN-2A Rad. Reflector 4 m NPN Q/QN plast. cable  
FAIC/BP-2A Rad. Reflector 4 m PNP Q/QN plast. cable  
FAIC/BN-2E Rad. Reflector 4 m NPN Q/QN plast. M12 plug  
FAIC/BP-2E Rad. Reflector 4 m PNP Q/QN plast. M12 plug  
FAIC/BN-3A Rad. Reflector 4 m NPN Q/QN metal cable  
FAIC/BP-3A Rad. Reflector 4 m PNP Q/QN metal cable  
FAIC/BN-3E Rad. Reflector 4 m NPN Q/QN metal M12 plug  
FAIC/BP-3E Rad. Reflector 4 m PNP Q/QN metal M12 plug  
     
FAIM/BN-0A Axial Reflector 4 m with adj. NPN Q/QN plast. cable  
FAIM/BP-0A Axial Reflector 4 m with adj. PNP Q/QN plast. cable  
FAIM/BN-0E Axial Reflector 4 m with adj. NPN Q/QN plast. M12 plug  
FAIM/BP-0E Axial Reflector 4 m with adj. PNP Q/QN plast. M12 plug  
FAIM/BN-1A Axial Reflector 4 m with adj. NPN Q/QN metal cable  
FAIM/BP-1A Axial Reflector 4 m with adj. PNP Q/QN metal cable  
FAIM/BN-1E Axial Reflector 4 m with adj. NPN Q/QN metal M12 plug  
FAIM/BP-1E Axial Reflector 4 m with adj. PNP Q/QN metal M12 plug  
FAIM/BN-2A Rad. Reflector 4 m with adj. NPN Q/QN plast. cable  
FAIM/BP-2A Rad. Reflector 4 m with adj. PNP Q/QN plast. cable  
FAIM/BN-2E Rad. Reflector 4 m with adj. NPN Q/QN plast. M12 plug  
FAIM/BP-2E Rad. Reflector 4 m with adj. PNP Q/QN plast. M12 plug  
FAIM/BN-3A Rad. Reflector 4 m with adj. NPN Q/QN metal cable  
FAIM/BP-3A Rad. Reflector 4 m with adj. PNP Q/QN metal cable  
FAIM/BN-3E Rad. Reflector 4 m with adj. NPN Q/QN metal M12 plug  
FAIM/BP-3E Rad. Reflector 4 m with adj. PNP Q/QN metal M12 plug  
     
FARP/BN-0A Axial Reflector pol. 3 m NPN Q/QN plast. cable  
FARP/BP-0A Axial Reflector pol. 3 m PNP Q/QN plast. cable  
FARP/BN-0E Axial Reflector pol. 3 m NPN Q/QN plast. M12 plug  
FARP/BP-0E Axial Reflector pol. 3 m PNP Q/QN plast. M12 plug  
FARP/BN-1A Axial Reflector pol. 3 m NPN Q/QN metal cable  
FARP/BP-1A Axial Reflector pol. 3 m PNP Q/QN metal cable  
FARP/BN-1E Axial Reflector pol. 3 m NPN Q/QN metal M12 plug  
FARP/BP-1E Axial Reflector pol. 3 m PNP Q/QN metal M12 plug  
FARP/BN-2A Rad. Reflector pol. 2 m NPN Q/QN plast. cable  
FARP/BP-2A Rad. Reflector pol. 2 m PNP Q/QN plast. cable  
FARP/BN-2E Rad. Reflector pol. 2 m NPN Q/QN plast. M12 plug  
FARP/BP-2E Rad. Reflector pol. 2 m PNP Q/QN plast. M12 plug  
FARP/BN-3A Rad. Reflector pol. 2 m NPN Q/QN metal cable  
FARP/BP-3A Rad. Reflector pol. 2 m PNP Q/QN metal cable  
FARP/BN-3E Rad. Reflector pol. 2 m NPN Q/QN metal M12 plug  
FARP/BP-3E Rad. Reflector pol. 2 m PNP Q/QN metal M12 plug  
     
FARN/BN-0A Axial Reflector pol. 3 m with adj. NPN Q/QN plast. cable  
FARN/BP-0A Axial Reflector pol. 3 m with adj. PNP Q/QN plast. cable  
FARN/BN-0E Axial Reflector pol. 3 m with adj. NPN Q/QN plast. M12 plug  
FARN/BP-0E Axial Reflector pol. 3 m with adj. PNP Q/QN plast. M12 plug  
FARN/BN-1A Axial Reflector pol. 3 m with adj. NPN Q/QN metal cable  
FARN/BP-1A Axial Reflector pol. 3 m with adj. PNP Q/QN metal cable  
FARN/BN-1E Axial Reflector pol. 3 m with adj. NPN Q/QN metal M12 plug  
FARN/BP-1E Axial Reflector pol. 3 m with adj. PNP Q/QN metal M12 plug  
FARN/BN-2A Rad. Reflector pol. 2 m with adj. NPN Q/QN plast. cable  
FARN/BP-2A Rad. Reflector pol. 2 m with adj. PNP Q/QN plast. cable  
FARN/BN-2E Rad. Reflector pol. 2 m with adj. NPN Q/QN plast. M12 plug  
FARN/BP-2E Rad. Reflector pol. 2 m with adj. PNP Q/QN plast. M12 plug  
FARN/BN-3A Rad. Reflector pol. 2 m with adj. NPN Q/QN metal cable  
FARN/BP-3A Rad. Reflector pol. 2 m with adj. PNP Q/QN metal cable  
FARN/BN-3E Rad. Reflector pol. 2 m with adj. NPN Q/QN metal M12 plug  
FARN/BP-3E Rad. Reflector pol. 2 m with adj. PNP Q/QN metal M12 plug  
     
FARL/BN-0A Axial Reflector for transp. 1 m with adj. NPN Q/QN plast. cable  
FARL/BP-0A Axial Reflector for transp. 1 m with adj. PNP Q/QN plast. cable  
FARL/BN-0E Axial Reflector for transp. 1 m with adj. NPN Q/QN plast. M12 plug  
FARL/BP-0E Axial Reflector for transp. 1 m with adj. PNP Q/QN plast. M12 plug  
FARL/BN-1A Axial Reflector for transp. 1 m with adj. NPN Q/QN metal cable  
FARL/BP-1A Axial Reflector for transp. 1 m with adj. PNP Q/QN metal cable  
FARL/BN-1E Axial Reflector for transp. 1 m with adj. NPN Q/QN metal M12 plug  
FARL/BP-1E Axial Reflector for transp. 1 m with adj. PNP Q/QN metal M12 plug  
FARL/BN-2A Rad. Reflector for transp. 1 m with adj. NPN Q/QN plast. cable  
FARL/BP-2A Rad. Reflector for transp. 1 m with adj. PNP Q/QN plast. cable  
FARL/BN-2E Rad. Reflector for transp. 1 m with adj. NPN Q/QN plast. M12 plug  
FARL/BP-2E Rad. Reflector for transp. 1 m with adj. PNP Q/QN plast. M12 plug  
FARL/BN-3A Rad. Reflector for transp. 1 m with adj. NPN Q/QN metal cable  
FARL/BP-3A Rad. Reflector for transp. 1 m with adj. PNP Q/QN metal cable  
FARL/BN-3E Rad. Reflector for transp. 1 m with adj. NPN Q/QN metal M12 plug  
FARL/BP-3E Rad. Reflector for transp. 1 m with adj. PNP Q/QN metal M12 plug  
     
FAIH/00-0A Axial Emitter 20 m plast. cable  
FAIH/X0-0A Axial Emitter 20 m Check plast. cable  
FAIH/00-0E Axial Emitter 20 m plast. M12 plug  
FAIH/X0-0E Axial Emitter 20 m Check plast. M12 plug  
FAIH/00-1A Axial Emitter 20 m metal cable  
FAIH/X0-1A Axial Emitter 20 m Check metal cable  
FAIH/X0-1E Axial Emitter 20 m Check metal M12 plug  
FAIH/00-1E Axial Emitter 20 m metal M12 plug  
FAIH/00-2A Rad. Emitter 15 m plast. cable  
FAIH/X0-2A Rad. Emitter 15 m Check plast. cable  
FAIH/00-2E Rad. Emitter 15 m plast. M12 plug  
FAIH/X0-2E Rad. Emitter 15 m Check plast. M12 plug  
FAIH/00-3A Rad. Emitter 15 m metal cable  
FAIH/X0-3A Rad. Emitter 15 m Check metal cable  
FAIH/X0-3E Rad. Emitter 15 m Check metal M12 plug  
FAIH/00-3E Rad. Emitter 15 m metal M12 plug  
     
FAIZ/BN-0A Axial Receiver 20 m NPN Q/QN plast. cable  
FAIZ/BP-0A Axial Receiver 20 m PNP Q/QN plast. cable  
FAIZ/BN-0E Axial Receiver 20 m NPN Q/QN plast. M12 plug  
FAIZ/BP-0E Axial Receiver 20 m PNP Q/QN plast. M12 plug  
FAIZ/BN-1A Axial Receiver 20 m NPN Q/QN metal cable  
FAIZ/BP-1A Axial Receiver 20 m PNP Q/QN metal cable  
FAIZ/BN-1E Axial Receiver 20 m NPN Q/QN metal M12 plug  
FAIZ/BP-1E Axial Receiver 20 m PNP Q/QN metal M12 plug  
FAIZ/BN-2A Rad. Receiver 15 m NPN Q/QN plast. cable  
FAIZ/BP-2A Rad. Receiver 15 m PNP Q/QN plast. cable  
FAIZ/BN-2E Rad. Receiver 15 m NPN Q/QN plast. M12 plug  
FAIZ/BP-2E Rad. Receiver 15 m PNP Q/QN plast. M12 plug  
FAIZ/BN-3A Rad. Receiver 15 m NPN Q/QN metal cable  
FAIZ/BP-3A Rad. Receiver 15 m PNP Q/QN metal cable  
FAIZ/BN-3E Rad. Receiver 15 m NPN Q/QN metal M12 plug  
FAIZ/BP-3E Rad. Receiver 15 m PNP Q/QN metal M12 plug  
     
FAID/BN-0A Axial Receiver 20 m with adj. NPN Q/QN plast. cable  
FAID/BP-0A Axial Receiver 20 m with adj. PNP Q/QN plast. cable  
FAID/BN-0E Axial Receiver 20 m with adj. NPN Q/QN plast. M12 plug  
FAID/BP-0E Axial Receiver 20 m with adj. PNP Q/QN plast. M12 plug  
FAID/BN-1A Axial Receiver 20 m with adj. NPN Q/QN metal cable  
FAID/BP-1A Axial Receiver 20 m with adj. PNP Q/QN metal cable  
FAID/BN-1E Axial Receiver 20 m with adj. NPN Q/QN metal M12 plug  
FAID/BP-1E Axial Receiver 20 m with adj. PNP Q/QN metal M12 plug  
FAID/BN-2A Rad. Receiver 15 m with adj. NPN Q/QN plast. cable  
FAID/BP-2A Rad. Receiver 15 m with adj. PNP Q/QN plast. cable  
FAID/BN-2E Rad. Receiver 15 m with adj. NPN Q/QN plast. M12 plug  
FAID/BP-2E Rad. Receiver 15 m with adj. PNP Q/QN plast. M12 plug  
FAID/BN-3A Rad. Receiver 15 m with adj. NPN Q/QN metal cable  
FAID/BP-3A Rad. Receiver 15 m with adj. PNP Q/QN metal cable  
FAID/BN-3E Rad. Receiver 15 m with adj. NPN Q/QN metal M12 plug  
FAID/BP-3E Rad. Receiver 15 m with adj. PNP Q/QN metal M12 plug  
     
FARS/BN-0A Axial B.G.S. 30-130 mm with adj. NPN Q/QN plast. cable  
FARS/BN-0E Axial B.G.S. 30-130 mm with adj. NPN Q/QN plast. plugM12   
FARS/BN-1A Axial B.G.S. 30-130 mm with adj. NPN Q/QN metal cable  
FARS/BN-1E Axial B.G.S. 30-130 mm with adj. NPN Q/QN metal plugM12   
FARS/BP-0A Axial B.G.S. 30-130 mm with adj. PNP Q/QN plast. cable  
FARS/BP-0E Axial B.G.S. 30-130 mm with adj. PNP Q/QN plast. plugM12   
FARS/BP-1A Axial B.G.S. 30-130 mm with adj. PNP Q/QN metal cable  
FARS/BP-1E Axial B.G.S. 30-130 mm with adj. PNP Q/QN metal plugM12   
     
FAL4/BN-0A Axial laser Energ. 300 mm with adj. NPN Q/QN plast. cable  
FAL4/BN-1A Axial laser Energ. 300 mm with adj. NPN Q/QN met. cable  
FAL4/BN-0E Axial laser Energ. 300 mm with adj. NPN Q/QN plast. M12 plug  
FAL4/BN-1E Axial laser Energ. 300 mm with adj. NPN Q/QN met. M12 plug  
FAL4/0N-1E Axial laser Energ. 300 mm with adj. NPN L/Dselez.met. M12 plug  
FAL4/BP-0A Axial laser Energ. 300 mm with adj. PNP Q/QN plast. cable  
FAL4/BP-1A Axial laser Energ. 300 mm with adj. PNP Q/QN met. cable  
FAL4/BP-0E Axial laser Energ. 300 mm with adj. PNP Q/QN plast. M12 plug  
FAL4/BP-1E Axial laser Energ. 300 mm with adj. PNP Q/QN met. M12 plug  
FAL4/0P-1E Axial laser Energ. 300 mm with adj. PNP L/Dselez. met. M12 plug  
FAL4/BN-2A Rad. laser Energ. 200 mm with adj. NPN Q/QN plast. cable  
FAL4/BN-3A Rad. laser Energ. 200 mm with adj. NPN Q/QN met. cable  
FAL4/BN-2E Rad. laser Energ. 200 mm with adj. NPN Q/QN plast. plug M32  
FAL4/BN-3E Rad. laser Energ. 200 mm with adj. NPN Q/QN met. plug M32  
FAL4/0N-3E Rad. laser Energ. 200 mm with adj. NPN L/Dselez. met. plug M32  
FAL4/BP-2A Rad. laser Energ. 200 mm with adj. PNP Q/QN plast. cable  
FAL4/BP-3A Rad. laser Energ. 200 mm with adj. PNP Q/QN met. cable  
FAL4/BP-2E Rad. laser Energ. 200 mm with adj. PNP Q/QN plast. plug M32  
FAL4/BP-3E Rad. laser Energ. 200 mm with adj. PNP Q/QN met. plug M32  
FAL4/0P-3E Rad. laser Energ. 200 mm with adj. PNP L/Dselez. met. plug M32  
     
FALN/BN-0A Axial laser Reflector pol. 20 m with adj. NPN Q/QN plast. cable  
FALN/BN-1A Axial laser Reflector pol. 20 m with adj. NPN Q/QN metal cable  
FALN/BN-0E Axial laser Reflector pol. 20 m with adj. NPN Q/QN plast. M12 plug  
FALN/BN-1E Axial laser Reflector pol. 20 m with adj. NPN Q/QN metal M12 plug  
FALN/0N-1E Axial laser Reflector pol. 20 m with adj. NPN L/Dselez. metal M12 plug  
FALN/BP-0A Axial laser Reflector pol. 20 m with adj. PNP Q/QN plast. cable  
FALN/BP-1A Axial laser Reflector pol. 20 m with adj. PNP Q/QN metal cable  
FALN/BP-0E Axial laser Reflector pol. 20 m with adj. PNP Q/QN plast. M12 plug  
FALN/BP-1E Axial laser Reflector pol. 20 m with adj. PNP Q/QN metal M12 plug  
FALN/0P-1E Axial laser Reflector pol. 20 m with adj. PNP L/Dselez.metal M12 plug  
FALN/BN-2A Rad. laser Reflector pol. 20 m with adj. NPN Q/QN plast. cable  
FALN/BN-3A Rad. laser Reflector pol. 20 m with adj. NPN Q/QN metal cable  
FALN/BN-2E Rad. laser Reflector pol. 20 m with adj. NPN Q/QN plast. M12 plug  
FALN/BN-3E Rad. laser Reflector pol. 20 m with adj. NPN Q/QN metal M12 plug  
FALN/0N-3E Rad. laser Reflector pol. 20 m with adj. NPN L/Dselez.metal M12 plug  
FALN/BP-2A Rad. laser Reflector pol. 20 m with adj. PNP Q/QN plast. cable  
FALN/BP-3A Rad. laser Reflector pol. 20 m with adj. PNP Q/QN metal cable  
FALN/BP-2E Rad. laser Reflector pol. 20 m with adj. PNP Q/QN plast. M12 plug  
FALN/BP-3E Rad. laser Reflector pol. 20 m with adj. PNP Q/QN metal M12 plug  
FALN/0P-3E Rad. laser Reflector pol. 20 m with adj. PNP L/Dselez. metal M12 plug  
     
FALH/X0-0A Axial laser Emitter 50 m Check plast. cable  
FALH/X0-1A Axial laser Emitter 50 m Check metal cable  
FALH/X0-0E Axial laser Emitter 50 m Check plast. M12 plug  
FALH/X0-1E Axial laser Emitter 50 m Check metal M12 plug  
FALH/X0-2A Rad. laser Emitter 50 m Check plast. cable  
FALH/X0-3A Rad. laser Emitter 50 m Check metal cable  
FALH/X0-2E Rad. laser Emitter 50 m Check plast. M12 plug  
FALH/X0-3E Rad. laser Emitter 50 m Check metal M12 plug  
     
FALD/BN-0A Axial laser Receiver 50 m with adj. NPN Q/QN plast. cable  
FALD/BN-1A Axial laser Receiver 50 m with adj. NPN Q/QN metal cable  
FALD/BN-0E Axial laser Receiver 50 m with adj. NPN Q/QN plast. M12 plug  
FALD/BN-1E Axial laser Receiver 50 m with adj. NPN Q/QN metal M12 plug  
FALD/BP-0A Axial laser Receiver 50 m with adj. PNP Q/QN plast. cable  
FALD/BP-1A Axial laser Receiver 50 m with adj. PNP Q/QN metal cable  
FALD/BP-0E Axial laser Receiver 50 m with adj. PNP Q/QN plast. M12 plug  
FALD/BP-1E Axial laser Receiver 50 m with adj. PNP Q/QN metal M12 plug  
FALD/BN-2A Rad. laser Receiver 50 m with adj. NPN Q/QN plast. cable  
FALD/BN-3A Rad. laser Receiver 50 m with adj. NPN Q/QN metal cable  
FALD/BN-2E Rad. laser Receiver 50 m with adj. NPN Q/QN plast. M12 plug  
FALD/BN-3E Rad. laser Receiver 50 m with adj. NPN Q/QN metal M12 plug  
FALD/BP-2A Rad. laser Receiver 50 m with adj. PNP Q/QN plast. cable  
FALD/BP-3A Rad. laser Receiver 50 m with adj. PNP Q/QN metal cable  
FALD/BP-2E Rad. laser Receiver 50 m with adj. PNP Q/QN plast. M12 plug  
FALD/BP-3E Rad. laser Receiver 50 m with adj. PNP Q/QN metal M12 plug  
     
FQR2/BN-0A Axial Energ. 100 mm NPN Q/QN plast. cable  
FQR2/BP-0A Axial Energ. 100 mm PNP Q/QN plast. cable  
FQR2/BN-0E Axial Energ. 100 mm NPN Q/QN plast. M12 plug   
FQR2/BP-0E Axial Energ. 100 mm PNP Q/QN plast. M12 plug  
FQR2/BN-1A Axial Energ. 100 mm NPN Q/QN metal cable  
FQR2/BP-1A Axial Energ. 100 mm PNP Q/QN metal cable  
FQR2/BN-1E Axial Energ. 100 mm NPN Q/QN metal M12 plug  
FQR2/BP-1E Axial Energ. 100 mm PNP Q/QN metal M12 plug  
FQR2/BN-2A Rad. Energ. 100 mm NPN Q/QN plast. cable  
FQR2/BP-2A Rad. Energ. 100 mm PNP Q/QN plast. cable  
FQR2/BN-2E Rad. Energ. 100 mm NPN Q/QN plast. M12 plug  
FQR2/BP-2E Rad. Energ. 100 mm PNP Q/QN plast. M12 plug  
FQR2/BN-3A Rad. Energ. 100 mm NPN Q/QN metal cable  
FQR2/BP-3A Rad. Energ. 100 mm PNP Q/QN metal cable  
FQR2/BN-3E Rad. Energ. 100 mm NPN Q/QN metal M12 plug  
FQR2/BP-3E Rad. Energ. 100 mm PNP Q/QN metal M12 plug  
     
FQR3/BN-0A Axial Energ. 100 mm with adj. NPN Q/QN plast. cable  
FQR3/BP-0A Axial Energ. 100 mm with adj. PNP Q/QN plast. cable  
FQR3/BN-0E Axial Energ. 100 mm with adj. NPN Q/QN plast. M12 plug  
FQR3/BP-0E Axial Energ. 100 mm with adj. PNP Q/QN plast. M12 plug  
FQR3/BN-1A Axial Energ. 100 mm with adj. NPN Q/QN metal cable  
FQR3/BP-1A Axial Energ. 100 mm with adj. PNP Q/QN metal cable  
FQR3/BN-1E Axial Energ. 100 mm with adj. NPN Q/QN metal M12 plug  
FQR3/BP-1E Axial Energ. 100 mm with adj. PNP Q/QN metal M12 plug  
FQR3/BN-2A Rad. Energ. 100 mm with adj. NPN Q/QN plast. cable  
FQR3/BP-2A Rad. Energ. 100 mm with adj. PNP Q/QN plast. cable  
FQR3/BN-2E Rad. Energ. 100 mm with adj. NPN Q/QN plast. M12 plug  
FQR3/BP-2E Rad. Energ. 100 mm with adj. PNP Q/QN plast. M12 plug  
FQR3/BN-3A Rad. Energ. 100 mm with adj. NPN Q/QN metal cable  
FQR3/BP-3A Rad. Energ. 100 mm with adj. PNP Q/QN metal cable  
FQR3/BN-3E Rad. Energ. 100 mm with adj. NPN Q/QN metal M12 plug  
FQR3/BP-3E Rad. Energ. 100 mm with adj. PNP Q/QN metal M12 plug  
     
FQI7/BN-0A Axial Energ. 400 mm with adj. NPN Q/QN plast. cable  
FQI7/BP-0A Axial Energ. 400 mm with adj. PNP Q/QN plast. cable  
FQI7/BN-0E Axial Energ. 400 mm with adj. NPN Q/QN plast. M12 plug  
FQI7/BP-0E Axial Energ. 400 mm with adj. PNP Q/QN plast. M12 plug  
FQI7/BN-1A Axial Energ. 400 mm with adj. NPN Q/QN metal cable  
FQI7/BP-1A Axial Energ. 400 mm with adj. PNP Q/QN metal cable  
FQI7/BN-1E Axial Energ. 400 mm with adj. NPN Q/QN metal M12 plug  
FQI7/BP-1E Axial Energ. 400 mm with adj. PNP Q/QN metal M12 plug  
FQI7/BN-2A Rad. Energ. 400 mm with adj. NPN Q/QN plast. cable  
FQI7/BP-2A Rad. Energ. 400 mm with adj. PNP Q/QN plast. cable  
FQI7/BN-2E Rad. Energ. 400 mm with adj. NPN Q/QN plast. M12 plug  
FQI7/BP-2E Rad. Energ. 400 mm with adj. PNP Q/QN plast. M12 plug  
FQI7/BN-3A Rad. Energ. 400 mm with adj. NPN Q/QN metal cable  
FQI7/BP-3A Rad. Energ. 400 mm with adj. PNP Q/QN metal cable  
FQI7/BN-3E Rad. Energ. 400 mm with adj. NPN Q/QN metal M12 plug  
FQI7/BP-3E Rad. Energ. 400 mm with adj. PNP Q/QN metal M12 plug