Đại lý Termotech Vietnam, Temperature Sensor Pt100 TS1PL3B8200GD-BB Termotech Vietnam,Termotech Vietnam

100% Italy Origin Termotech Vietnam Ordering code: TS1PL3B8200GD-BB
 Temperature Sensor Pt100
100% Italy Origin Termotech Vietnam Ordering code: TS1PL3B8150GD-BB
 Temperature Sensor Pt100
100% Italy Origin Termotech Vietnam Ordering code: TS1PL3B8200GD-BB
 Temperature Sensor Pt100
100% Italy Origin Termotech Vietnam Ordering code: TS1PL3B8150GD-BB
 Temperature Sensor Pt100

Xem thêm sản phẩm tại đây