Đại lý Berthold Vietnam - LB 6739-01 CsI 40x50 mm, with PlugProtect plug connection,  scintillation counter, crystal CsI 40x50 mm, without water cooling 48452-01 Berthold Vietnam,Berthold Vietnam

100% Germany Origin Berthold Vietnam 48452-01
LB 6739-01 CsI 40x50 mm, with PlugProtect plug connection,
scintillation counter, crystal CsI 40x50 mm, without water cooling 

Xem thêm sản phẩm vui lòng liên hệ tại đây