Phí thay cổ và nắp chai cho chai chuẩn (Gold Bottle ) của KH

Replace Neck And Cap On Customer's Mesa Gold Bottle 

Model: 52.100030

Model: 52.100041