Đại lý IFM Vietnam,Wirable socket EVF569 IFM Vietnam

100% Germany Origin IFM Vietnam Code: EVF569
 Description: Wirable socket
100% Germany Origin IFM Vietnam Code: EVF570
 Description: Wirable socket
100% Germany Origin IFM Vietnam Code: AC1422
 Description: AS-Interface EtherNet/IP gateway
100% Germany Origin IFM Vietnam Code: AC1258
 Description: AS-Interface power supply

Xem thêm sản phẩm tại đây