Đại lý Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada Vietnam

 

100%  USA Origin Bently Nevada Vietnam Code: 9200-03-02-02-00
Two-Wire Seismoprobe Velocity Transducer
100%  USA Origin Bently Nevada Vietnam Code: 74712-06-12-04-04
High-temperature Two-wire Transducer
100%  USA Origin Bently Nevada Vietnam Code: 330105-02-12-10-02-05
3300 XL 8 mm Reverse Mount Probes
100%  USA Origin Bently Nevada Vietnam Code: 330130-080-00-00
3300 XL Standard Extension Cable
100%  USA Origin Bently Nevada Vietnam Code: 330101-00-12-10-02-00
3300 XL 8 mm Proximity Probes
100%  USA Origin Bently Nevada Vietnam Code: 330130-080-00-00
3300 XL Standard Extension Cable
100%  USA Origin Bently Nevada Vietnam Code: 330180-90-00
3300 XL Proximitor Sensor
100%  USA Origin Bently Nevada Vietnam Code: 330105-02-12-10-02-05
3300 XL 8 mm Reverse Mount Probes

Xem thêm sản phẩm vui lòng liên hệ tại đây