Đại lý Fife/ Vietnam,Operator OI-N Fife/ Vietnam,Fife/ Vietnam

 

100% USA/ China Origin Fife/Maxcess P/N: 202570-001
 Model: OI-N
 Operator
100% USA/ China Origin Fife/Maxcess P/N: 29L219371011
 Model: DMAXE-1 (upgrade type)
 Controller
100% USA/ China Origin Fife/Maxcess P/N: C100918-010
 Ethernet cable of DMAXE 10M
100% USA/ China Origin Fife/Maxcess P/N: C104766-009
 Model: LPT1A-0350-C
 Sensor
100% USA/ China Origin Fife/Maxcess P/N: C102398-001
 Model: SDE-30 type 003
 Edge Averaging Sensor

Xem thêm sản phẩm tại đây